sobota, 23 lutego 2019 r.

Fundusze Europejskie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020


„Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha 
w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski”


Głównym celem projektu jest renowacja i konserwacja wybranych elementów Katedry Gnieźnieńskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha uznanej za pomnik historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dn. 8 września 1994 r., która ze względu na wartości historyczne, religijne oraz artystyczne, jako symbol tradycji królewskiej Państwa Polskiego i tradycji katedry koronacyjnej królów polskich oraz miejsce kultu św. Wojciecha, apostoła i patrona Królestwa Polskiego została objęta szczególną ochroną. Realizacja projektu obejmuje renowację i konserwację ambitu, naw bocznych północnej i południowej, pięciu kaplic znajdujących się w obejściu wraz z konserwacją wybranego zabytkowego wyposażenia tychże kaplic oraz prace dekarskie.


Całkowita wartość projektu: 12 570 835,40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 685 210,09 PLN


"Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski"
PDF

 

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Polecamy