Dekret

Dnia 5 sierpnia 2021 roku Abp Wojciech Polak Prymas Polski wydał dekret dotyczący zasad stosowania liturgii przedsoborowej na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Dekret został wydany w związku z ogłoszeniem przez Papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes”.

DEKRET

Papież Franciszek w Motu Proprio „Traditionis custodes” opublikowanym dnia 16 lipca 2021 roku określił nowe zasady stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku.

Ojciec Święty wskazał, że do zadań biskupa diecezjalnego, jako moderatora, promotora i opiekuna całego życia liturgicznego w powierzonym mu Kościele partykularnym, należy normowanie celebracji liturgicznych w swojej diecezji. Dlatego do jego wyłącznej kompetencji należy udzielenie zezwolenia na używanie w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 roku, zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej.

W związku z powyższym postanawiam, co następuje:

  • na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogą być sprawowane Msze święte według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w miejscach i czasie, w których były one sprawowane dotychczas (Gniezno, Września, Pobiedziska, Inowrocław);
  • prezbiterzy, którzy sprawowali liturgię wg Mszału Rzymskiego z 1962 roku są zobowiązani wystąpić z prośbą do arcybiskupa gnieźnieńskiego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych uprawnień;
  • sprawowanie liturgii sprzed 1970 roku poza wskazanymi wyżej miejscami i przez prezbitera nieposiadającego na to wyłącznej zgody arcybiskupa gnieźnieńskiego jest zabronione;
  • dotychczasowy duszpasterz tradycji katolickiej, ks. kan. Andrzej Grzelak, zostaje ustanowiony delegatem arcybiskupa gnieźnieńskiego, który będzie odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad wiernymi, uczestniczącymi w tzw. dawnej liturgii.

Powyższe decyzje podjąłem kierując się wolą Ojca Świętego i dzieląc jego troskę o Kościół. Jednocześnie zobowiązuję wszystkich kapłanów, aby każdą liturgię sprawowali godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia (por. List Ojca Świętego Franciszka do biskupów całego świata w celu przedstawienia Motu Proprio „Traditionis Custodes” o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 r.).

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski