Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski”

Celem głównym projektu „Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski” będzie ochrona oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także podjęcie działań ułatwiających dostęp do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich w Katedrze Gnieźnieńskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, w tym prac przy zabytkach nieruchomych we wnętrzu Katedry oraz zabytkach ruchomych pięciu kaplic Katedry.

Cele pośrednie projektu, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia ww. celu głównego są następujące:

 • przeprowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania degradacji Katedry oraz zabytków ruchomych stanowiących jej wyposażenie poprzez realizację prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych,
 • zwiększenie dostępności do dorobków kultury dla turystów – przekazanie na wystawę eksponatów do tej pory niedostępnych dla zwiedzających (realizacja celu możliwa dzięki dostosowaniu przestrzeni wystawowej poprzez zakup gablot i stanowisk multimedialnych oraz udostępnienie nowej, dotychczas niedostępnej dla turystów, przestrzeni),
 • zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (realizacja celu możliwa dzięki dostosowaniu przestrzeni wystawowej poprzez zakup tabliczek opisowych w alfabecie Braille’a, tylogfrafik, dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących / niesłyszących / niedosłyszących audioprzewodników),
 • wzmocnienie funkcji edukacyjnej Katedry Gnieźnieńskiej poprzez opracowanie lekcji historii w ramach działań kulturalno-edukacyjnych,
 • wzmocnienie funkcji kulturotwórczej i społecznej Katedry Gnieźnieńskiej poprzez rozszerzenie o nowe elementy oferty kulturalnej obejmującej m.in. coroczne konferencje naukowe dotyczące historii Polski, historii kościoła i historii sztuki sakralnej, cykliczne wydarzenia kulturalne związane z biskupami gnieźnieńskimi, aktywne włączenie się w obchody Koronacji Królewskiej,
 • budowa spójnego wizerunku Gniezna i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
 • zwiększanie konkurencyjności regionu pod względem turystycznym i społecznym.

Całkowita wartość projektu: 12 570 835,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 685 210,09 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej”

Celem głównym projektu „Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz
z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej” będzie ochrona oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także podjęcie działań ułatwiających dostęp do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich w Katedrze Gnieźnieńskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, kościele św. Jerzego, św. i Jana Chrzciciela, w tym prac przy zabytkach ruchomych i nieruchomych trzech kościołów.

Cele pośrednie projektu, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia ww. celu głównego są następujące:

 • przeprowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania degradacji Katedry, kościoła św. Jana i kościoła św. Jerzego oraz zabytków ruchomych stanowiących ich wyposażenie poprzez realizację prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych,
 • zwiększenie dostępności do dorobków kultury dla turystów – udostępnienie nowej, dotychczas niedostępnej dla turystów, przestrzeni w Katedrze, kościele św. Jerzego i św. Jana,
 • zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (realizacja celu możliwa dzięki utworzeni aplikacji mobilnej dostosowaniu przestrzeni wystawowej poprzez zakup tabliczek opisowych w alfabecie Braille’a, tylografik),
 • wzmocnienie funkcji edukacyjnej Wnioskodawcy poprzez prowadzenie zajęć kino szkoły, grę miejską i innych w ramach nowej oferty kulturalno- eduakcyjnej,
 • wzmocnienie funkcji kulturotwórczej i społecznej Katedry Gnieźnieńskiej poprzez rozszerzenie o nowe elementy oferty kulturalnej obejmującej m.in. kino plenerowe, spektakle światło i dźwięk, stworzenie aplikacji mobilnej oraz organizację licznych wydarzeń wspierających ofertę kulturalną, jak turnieje sportowe czy rajdy rowerowe,
 • przystosowanie sali w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej do funkcji multimedialnej sali konferencyjnej,
 • budowa spójnego wizerunku Gniezna i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
 • zwiększanie konkurencyjności regionu pod względem turystycznym i społecznym.

Całkowita wartość projektu: 17 572 281,38 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 14 936 235,17 zł

W związku z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

————————————————————————————————————————————-

NFOŚiGW – Termomodernizacja

Cel działań. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Opis planowanych prac. Modernizacja energetyczna będzie dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, w tym: ocieplenia obiektu (np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu.