NFOŚiGW – Termomodernizacja

Cel działań. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Opis planowanych prac. Modernizacja energetyczna będzie dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, w tym: ocieplenia obiektu (np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu.

Ogłoszenia:

plik 1

plik 2

plik 3

plik 4

Wyniki z postępowania ofertowego

Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2022 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych w 9 obiektach zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej w ramach projektu pn. Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach należących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta od „GP PARTNERS” sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań, NIP: 783-152-34-48.

Oferta spełniła wszystkie wymagania jakie zostały postawione potencjalnym oferentom biorącym udział w postepowaniu i uzyskała największą ilość punktów w ramach zasad oceny ofert. Z wybranym wykonawcą „GP PARTNERS” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa.