Kuria Metropolitalna

ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, skr. poczt. 18
62-200 Gniezno
tel. 61 426 21 02
fax 61 426 21 05
e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

godziny przyjęć: pn-pt. 8.30-14.00
lipiec-sierpień: pn-pt. 8.30-13.00 

Konta bankowe
BS o/Gniezno: 77 90650006 0000 0000 0361 0001
PKO BP S.A. 35 10204115 0000 9202 0001 9232

NIP 784-00-06-416
Regon AG P-040011509