Studium Muzyki Kościelnej

62-200 Gniezno
ul. Seminaryjna 2a
tel. 691 030 513

DYREKTOR
ks. Dariusz SOBCZAK

Szkoła mieści się w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Istnieje jako jedna z instytucji będących pod patronatem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, powołana dekretem ordynariusza diecezji. Ma zatwierdzony statut i regulamin, opracowane w oparciu o dokumenty ogólnopolskie, przewidziane dla działalności instytucji kształcących muzyków kościelnych.

Edukacja w Studium trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, zasad muzyki, prawodawstwa liturgicznego, form chorału i ćwiczenia: solfeż, lekcje indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium absolwent otrzymuje dyplom uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.

Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej, organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli podobnej szkoły, są zobowiązani w myśl  Regulaminu Kształcenia Muzyków Kościelnych zatwierdzonego przez Podkomisję Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski, do podjęcia  edukacji w Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych. Wykłady i ćwiczenia w Studium prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników wyższych uczelni muzycznych.